Nasze usługi

IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i modernizacji szerokopasmowych (FTTH) oraz mobilnych (LTTH, GSM) sieci telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

W związku z zawarciem przez IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. umowy regulującej zasady współpracy w zakresie wydawania warunków technicznych dla sieci, będącej własnością Nexera Sp. z o.o., od dnia 25.10.2021 rozszerzamy naszą działalność i rozpoczynamy świadczenie usług w przedmiotowym zakresie tj. 

 • uzgodnienia dokumentacji technicznej, 

 • wydawanie warunków technicznych, 

 • wywiad branżowy, 

 • nadzory, 

 • obsługa Narad Koordynacyjnych.

 

Z tytułu czynności związanych z uzgodnieniem dokumentacji technicznej, wydaniem warunków technicznych, sprawowaniem nadzorów oraz dokonaniem wywiadów branżowych IRIS jako partner współpracujący pobiera opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się w załączeniu. 


Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Szablon wniosku został dołączony poniżej.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy przesłać na adres mailowy: uzgodnij@nexera.pl


Zgłoszenie powinno zawierać:

Wniosek:

 • Temat wystąpienia - uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy

 • Rodzaj inwestycji

 • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, oznaczenie drogi wraz z kilometrażem)

 • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać wystawione uzgodnienie

 • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora

 • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail)

 • Sposób odbioru dokumentacji (standardem jest opinia elektroniczna, jeśli wymagana tradycyjna metoda należy to opisać)

 • Dane płatnika, na którego ma zostać wystawiona FV (NIP oraz adres płatnika)


Dokumentację techniczną:

 • Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji

 • Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac

 • Mapa orientacyjna z lokalizacją inwestycji w skali 1:10 000 lub 1:20 000

 • Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą prace

 • Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją)


Dokumenty do pobrania:

 

Zgłoszenia dotyczące obsługi Narad Koordynacyjnych prosimy kierować na adres: zudp@nexera.pl


Dokumentacje w formie tradycyjnej prosimy przesyłać na adres:
IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o.
ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź, z dopiskiem 
„Wniosek o wydanie warunków technicznych i uzgodnień NEXERY”