OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych jest: IRIS TELECOMMUNICATION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@iris-telecommunication.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym dla: obsługi zapytań i opinii przesłanych przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie: www.iris-telecommunication.pl
Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, w związku ze spełnieniem następujących warunków: • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych (art. 6 ust 1 pkt a RODO);
• przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych: w zakresie, w jakim przesłane informacje będą dotyczyły praw przysługujących administratorowi;
Dane osobowe podane zostały przez Państwa: dobrowolnie;
Podanie danych osobowych jest: wymogiem do udzielenia odpowiedzi;
Dane osobowe będą przechowywane: przez czas obowiązywania udzielonej zgody, chyba że okres ten będzie określony przepisami prawa;
Odbiorcy danych osobowych: Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych odbiorcom;
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ponadto informujemy Państwa o prawie do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawie sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawie żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane spółki IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SP. Z O.O.
adres: ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 2A, 90-057 Łódź; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000684918, REGON: 367719600, NIP: 5213787067, kapitał zakładowy: 430 000 PLN,